Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Bonifikata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w CSM „Nasza Praca” w 2019 r.

Nie dotyczy użytkowników  z ustanowioną odrębną własnością lokalu

Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” informuje, że osobom fizycznym, którym dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza  50%  przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej  za rok 2018 tj. kwoty 2 292,52  zł brutto, przysługuje bonifikata od opłaty rocznej  z tytułu wieczystego użytkowania gruntów  za rok 2019 r.

Osoby fizyczne, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,  spełniające powyższy warunek, winny zgłosić się do właściwej Administracji Osiedla przy ul. Obrońców Westerplatte 21 lub ul. Dekabrystów 68/76 wraz z dowodem osobistym i z dokumentami (oraz ich kserokopią) potwierdzającymi wysokość dochodu za rok 2018 na jednego członka gospodarstwa domowego wraz z dodatkowymi oświadczeniami od każdej osoby, że nie posiadają innych źródeł dochodu.

Wniosek należy wypełnić i złożyć w Administracji Osiedla w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2019 r. 

W przypadku uznania przez Prezydenta Miasta wnioskowanej przez Spółdzielnię obniżki opłat, należna bonifikata zostanie udzielona uprawnionym osobom jednorazowo za cały 2019 r.

Dokumentami jakie są wymagane przez Urząd w celu udokumentowania dochodów są:

przez pracujących zawodowo: zaświadczenie o dochodach za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, wydane przez Urząd Skarbowy. Rozliczenie na druku PIT, składane do Urzędu Skarbowego nie stanowi podstawy do udzielenia bonifikaty. Dodatkowo oświadczenie, że nie posiadają  innych źródeł dochodu,

przez emerytów i rencistów: druk PIT-40A za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek wydany przez ZUS. Dodatkowo oświadczenie, że nie posiadają innych źródeł dochodu,

w przypadku oświadczenia o braku dochodu, należy złożyć zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego dotyczące braku zaliczek na podatek dochodowy,

studenci powinni dodatkowo dostarczyć zaświadczanie z uczelni  z adnotacją pobierania lub niepobierania stypendium,

– zaświadczenie o kontynuowaniu nauki dzieci w szkole ponadpodstawowej.

 

NIEZŁOŻENIE WNIOSKU  W WYZNACZONYM TERMINIE tj.  DO DNIA  06.12.2019 r.,
LUB NIEPRZEDŁOŻENIE WYMAGANYCH  DOKUMENTÓW
SPOWODUJE POZOSTAWIENIE WNIOSKU BEZ ROZPATRZENIA I  NIEPRZYZNANIE BONIFIKATY.

 

Zarząd
Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nasza Praca”

Do pobrania:

Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (PDF)