Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Bonifikata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w CSM „Nasza Praca ” w 2020 r.

OGŁOSZENIE

dotyczy : bonifikaty z tytułu  wieczystego  użytkowania  gruntów w  CSM  „Nasza Praca ” w  2020 r.

Nie dotyczy użytkowników  z ustanowioną odrębną własnością lokalu.

Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” informuje, że osobom fizycznym, którym dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok 2019 tj. kwoty  2.459,09  zł brutto, przysługuje bonifikata od opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za rok 2020 r.

Osoby fizyczne, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spełniające powyższy warunek, winny zgłosić się do właściwej Administracji  Osiedla przy ul. Obrońców Westerplatte 21 lub ul. Dekabrystów 68/76 wraz z dowodem osobistym i z dokumentami (oraz ich kserokopią) potwierdzającymi  wysokość dochodu za rok 2019 na jednego członka gospodarstwa domowego.

Wniosek należy wypełnić i złożyć w Administracji Osiedla w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2020 r.

W przypadku uznania przez Prezydenta Miasta wnioskowanej przez Spółdzielnię obniżki opłat, należna bonifikata zostanie udzielona uprawnionym osobom jednorazowo za cały 2020 r.

Dokumentami jakie są wymagane przez Urząd w celu udokumentowania dochodów są:

przez pracujących zawodowo: zaświadczenie o dochodach za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, wydane przez Urząd Skarbowy. Rozliczenie na druku PIT, składane do Urzędu Skarbowego nie stanowi podstawy do udzielenia bonifikaty. Dodatkowo oświadczenie, że nie posiadają  innych źródeł dochodu,

przez emerytów i rencistów: druk PIT-40A za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek wydany przez ZUS. Dodatkowo oświadczenie, że nie posiadają innych źródeł dochodu,

w przypadku oświadczenia o braku dochodu, należy złożyć zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego dotyczące braku zaliczek na podatek dochodowy,

studenci powinni dodatkowo dostarczyć zaświadczanie z uczelni  z adnotacją pobierania lub niepobierania stypendium,

– zaświadczenie o kontynuowaniu nauki dzieci w szkole ponadpodstawowej.

 

NIEZŁOŻENIE WNIOSKU  W WYZNACZONYM TERMINIE tj.  DO DNIA 21.02.2020 r., LUB NIEPRZEDŁOŻENIE WYMAGANYCH  DOKUMENTÓW SPOWODUJE  NIEPRZYZNANIE BONIFIKATY.

 

Zarząd
Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nasza Praca”

Wzór wniosku o bonifikatę (.pdf)