Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |
Wzory dokumentów

Zgodnie z treścią art. 16 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648 ze zm.) w zw. z art. 9 oraz art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” informuje, że do czasu wprowadzenia przez Spółdzielnię adresu do doręczeń elektronicznych w rozumieniu ustawy o doręczeniach elektronicznych, deklaracje członkowskie (druk F1) muszą być pod nieważnością składane w formie pisemnej.

W przypadku osób współuprawnionych do lokalu, należy do deklaracji dołączyć sporządzone w formie pisemne pełnomocnictwo (druk F4), w którym pozostali współuprawnieni upoważniają osobę składającą deklarację do reprezentowania współuprawnionych jako członek Spółdzielni.

W związku z powyższym, Spółdzielnia prosi składających deklarację, by dostarczali je (wraz z niezbędnymi załącznikami – druk F2) fizycznie do budynku Spółdzielni (ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa) i wrzucali je do skrzynki umiejscowionej przez głównym wejściem do budynku Spółdzielni lub wysyłali je listownie (zaleca się wysyłkę listem poleconym) na adres Spółdzielni, tj. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa.

O uruchomieniu adresu do doręczeń elektronicznych, o którym mowa powyżej, Spółdzielnia poinformuje w osobnym komunikacie

Deklaracja członkowska (druk F1)
Wniosek o zmianę właściciela odrębnej własności mieszkania /lokalu użytkowego/boksu garażowego (druk F2)
Wniosek o zmianę nazwiska właściciela prawa do mieszkania/lokalu użytkowego/boksu garażowego (druk F3)
Pełnomocnictwo (druk F4)
Wniosek o przeniesienie własności lokalu (druk F5)


Regulamin dostarczania korespondencji do lokali mieszkalnych zarządzanych przez CSM Nasza Praca oraz ponoszenia kosztów z tym związanych
Załącznik nr 1 do Regulamin dostarczania korespondencji do lokali mieszkalnych
Załącznik nr 2 do Regulamin dostarczania korespondencji do lokali mieszkalnych
Załącznik nr 3 do Regulamin dostarczania korespondencji do lokali mieszkalnych
Załącznik nr 4 do Regulamin dostarczania korespondencji do lokali mieszkalnych


Istnieje możliwość rezygnacji z otrzymywania książeczek opłat w kolejnych latach.

Wypełnione Oświadczenie o rezygnacji z książeczki opłat za mieszkanie prosimy wysłać pocztą, złożyć w Spółdzielni lub wysłać e-mailem na adres Administracji zgodnie z właściwą lokalizacją zamieszkania:
Administracja Osiedla Tysiąclecia „WSCHÓD” wschod@csmnp.com.pl,
Administracja Osiedla Tysiąclecia „ZACHÓD” zachod@csmnp.com.pl,
Oświadczenie o rezygnacji z książeczek opłat

Dla klientów telewizji kablowej Oświadczenie o rezygnacji z książeczki opłat z usługi TVK prosimy wysłać pocztą, złożyć w siedzibie Spółdzielni lub wysłać e-mailem na adres: zot@csmnp.com.pl
Oświadczenie o rezygnacji z książeczek opłat – klienci TVK