Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Bonifikata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w CSM „Nasza Praca” w 2023 r.

OGŁOSZENIE

dotyczy: bonifikaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w CSM „Nasza Praca” w 2023 r.

Nie dotyczy użytkowników  z ustanowioną odrębną własnością lokalu

Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” informuje, że osobom fizycznym, którym dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza  50%  przeciętnego    wynagrodzenia w gospodarce narodowej  za rok 2022 tj. kwoty  3 173,08  zł brutto,  przysługuje bonifikata  od opłaty rocznej  z tytułu wieczystego użytkowania gruntów  za rok 2023 r.

Osoby fizyczne, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,   spełniające powyższy warunek, winny dostarczyć  do właściwej dla miejsca zamieszkania  Administracji  Osiedla dokument potwierdzający  wysokość dochodu za rok 2022 na jednego członka gospodarstwa domowego (lub jego kserokopię). Wniosek należy wypełnić i złożyć w Administracji Osiedla w   nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.02.2023 r.

W przypadku uznania przez Prezydenta Miasta wnioskowanej przez Spółdzielnię obniżki opłat, należna bonifikata zostanie udzielona uprawnionym osobom  jednorazowo za cały 2023 r.

Dokumentami jakie są wymagane przez Urząd w celu udokumentowania dochodów są:

przez pracujących zawodowo: zaświadczenie o dochodach za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, wydane przez Urząd Skarbowy. Rozliczenie na druku PIT, składane do Urzędu Skarbowego nie stanowi podstawy do udzielenia bonifikaty. Dodatkowo oświadczenie, że nie posiadają innych źródeł dochodu,
przez emerytów i rencistów: druk PIT-40A za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek wydany przez ZUS lub zaświadczenie o dochodach za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, wydane przez Urząd Skarbowy. Druk PIT-11A wydany przez ZUS, nie stanowi podstawy do udzielenia bonifikaty. Dodatkowo oświadczenie, że nie posiadają innych źródeł dochodu,
w przypadku oświadczenia o braku dochodu, należy złożyć zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego dotyczące braku zaliczek na podatek dochodowy. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezłożeniu zeznania podatkowego nie jest dokumentem potwierdzającym brak dochodu i nie stanowi podstawy do udzielenia bonifikaty,
studenci powinni dodatkowo dostarczyć zaświadczenie z uczelni z adnotacją o pobieraniu lub niepobieraniu stypendium,
dzieci  w szkole ponadpodstawowej: zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

 

NIEZŁOŻENIE WNIOSKU  W WYZNACZONYM TERMINIE tj.  DO DNIA 20.02.2023 r., LUB NIEPRZEDŁOŻENIE WYMAGANYCH  DOKUMENTÓW SPOWODUJE  NIEPRZYZNANIE BONIFIKATY.

Zarząd
Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nasza Praca”