Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Odwołanie przetargu na lokal mieszkalny – Romera 13 m.6 w dniu 13.10.2020

Zarząd Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” w Częstochowie zawiadamia,
że zgodnie z
§ 4, pkt. 4 Regulaminu Przetargu Częstochowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”
(Regulamin przetargu jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni 

www.csmnp.com.pl/akty-prawne)

o d w o ł u j e

  PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA  PIERWSZEŃSTWO USTANOWIENIA  ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI
LOKALU  MIESZKALNEGO NR  6 PRZY UL. ROMERA 13 W CZĘSTOCHOWIE

Ponowne obwieszczenie o terminie przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni oraz w prasie lokalnej.