Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Dodatkowa miesięczna opłata za doręczenie korespondencji na adres poza zasobami Spółdzielni

Informujemy, że od 1 kwietnia 2022 r. zgodnie z uchwalonym Regulaminem dostarczania korespondencji do lokali mieszkalnych zarządzanych przez Częstochowską Spółdzielnie Mieszkaniową ,,Nasza Praca” oraz ponoszenia kosztów z tym związanych Spółdzielnia wprowadza dodatkową miesięczną opłatę za doręczenie korespondencji na adres poza zasobami Spółdzielni w wysokości:

  • 3,20 zł / lokal, w przypadku przesyłania korespondencji na terenie kraju
  • 7,80 zł / lokal, w przypadku przesyłania korespondencji poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłata doliczana będzie do opłat za lokal jako dodatkowa pozycja określona kwotowo miesięcznie za lokal począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia.

Użytkownik lokalu wyrażający wolę doręczania korespondencji na adres poza zasobami Spółdzielni, składa pisemne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ww. Regulaminu, w którym wskazuje adres do doręczeń korespondencji.
Użytkownicy lokali, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu żądali dostarczania korespondencji na adres poza zasobami Spółdzielni za pośrednictwem operatora pocztowego, mogą w terminie do dnia 28 lutego 2022 r. złożyć rezygnację i dokonać wyboru sposobu doręczania korespondencji w sposób określony w załączniku nr 2 do  ww. Regulaminu. Skutkiem niezłożenia powyższych oświadczeń będzie ponoszenie kosztów korespondencji zgodnie z § 5 ust. 2  Regulaminu.

Spółdzielnia może nieodpłatnie wysyłać korespondencję bieżącą do użytkowników lokali mieszkalnych za pomocą poczty elektronicznej. Warunkiem otrzymywania korespondencji bieżącej drogą e-mail, jest złożenie przez użytkownika stosownego wniosku o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Spółdzielnia rozpoczyna elektroniczną wysyłkę korespondencji najwcześniej w następnym dniu po otrzymaniu podpisanego oświadczenia i przesyła ją nie dłużej niż do dnia otrzymania rezygnacji z przesyłania korespondencji drogą elektroniczną, której wzór stanowi załącznik nr 4 do ww. Regulaminu.